Условия

ОБХВАТ И ПРОМЕНИ В СПОРАЗУМА

Съгласявате се с условията и разпоредбите, описани в Споразумението по отношение на използването на Уебсайта. Споразумението представлява единственото и изключително споразумение между вас и Софтуерния продукт относно използването на Уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Ние можем да променяме Споразумението от време на време по наше преценка, без специфично уведомление до вас. Последното Споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта, и трябва да прегледате Споразумението преди да използвате Уебсайта. С продължаването на използването на Уебсайта и/или Услугите вие се съгласявате да спазвате всички условия и разпоредби, съдържащи се в Споразумението, което влиза в сила в това време. Затова трябва редовно да проверявате тази страница за обновления и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключват юридически обвързващи договори в съответствие с приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или достъпвате Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Чрез попълване на съответните форми за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Представените на Уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, които се предоставят директно от производителите или дистрибуторите на такива стоки. TheSoftware не представлява или гарантира, че описанията на такива стоки са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакви спорове с продавача на продукта, дистрибутора и потребителите крайни потребители. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред трети лица за всякакви искове, свързани с някое от предлаганите на Уебсайта продукти и/или услуги.

НАГРАДИ

От време на време, TheSoftware предлага награди и други промоционални награди чрез конкурси. Като предоставите вярна и точна информация във връзка със съответната форма за регистрация за конкурса и се съгласите с Официалните правила на конкурса, които се отнасят за всеки конкурс, можете да участвате за шанса да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки конкурс. За да участвате в конкурсите, представени на Уебсайта, трябва първо да попълните съответната форма за участие. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за регистрация за конкурса. TheSoftware има право да отхвърли всички данни за регистрация за конкурса, където се установи, с изключителното и безразделино решение на TheSoftware, че: (i) нарушавате някое от условията на поговорката; и/или (ii) предоставените от вас данни за регистрация за конкурса са непълни, измамнически, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за регистрационни данни по свое собствено преценка.

Лицензионно предоставяне

Като потребител на уебсайта ви се предоставя неизключителна, необменяема, отменяема и ограничена лицензия за достъп и използване на уебсайта, съдържанието и свързания материал в съответствие със споразумението. Можете да използвате уебсайта и съдържанието на един компютър за лична, некомерсиална употреба. Никоя част от уебсайта, съдържанието, конкурсите или услугите не може да се възпроизвежда по никакъв начин или да се включва в който и да е информационен систем, електронен или механичен. Не можете да използвате, копирате, имитирате, клонирате, наемате, отдавате под наем, продавате, променяте, декомпилирате, разглобявате, разрушавате кода, обратно създавате или прехвърляте уебсайта, съдържанието, конкурсите или услугите или част от тях. TheSoftware запазва всички права, които не са ясно предоставени в споразумението. Не можете да използвате никакви устройства, софтуер или процедура, за да намесите или опитате да намесите в правилната работа на уебсайта. Не можете да предприемате действия, които налагат неразумен или непропорционално голям товар върху инфраструктурата на TheSoftware. Правото ви за използване на уебсайта, съдържанието, конкурсите или услугите не е прехвърляемо.

ПАТЕНТНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилирането, магнитното превеждане, цифровото конвертиране, софтуерът, услугите и другите въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и Услугите са защитени по приложимите авторски права, търговски марки и други патентни (включително, но не само, права върху интелектуалната собственост). Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от вас на част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите чрез автоматизирани средства или други форми на извличане на данни с цел създаване или компилиране, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственост върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуга или друг материал, видян през Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта или чрез Услугите от TheSoftware не представлява отказ от каквато и да било право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им притежатели. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния притежател е строго забранено.

ЗАБРАНЕНО Е ХИПЕРВРЪЗВАНЕТО КЪМ УЕБСАЙТА, СЪ-БРАНДИРАНЕТО, “ФРЕЙмване” И/ИЛИ СПРАВКА КЪМ УЕБСАЙТа

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да направи хипервръзка към Уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандиране или авторски материали) към своя уебсайт или уеб адрес по никаква причина. Освен това, “фреймването” на Уебсайта и/или спрямо равнозначния нормативен ресурс (“URL”) на Уебсайта в комерсиални или некомерсиални медии без предварителното писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Приемате специално да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване, ако е приложимо, на всякакво такова съдържание или дейност. Признавате, че ще бъдете отговорен за всякакви щети, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото, с нашата единолична преценка, да редактираме и/или изтрием всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на Уебсайта.

ОТКАЗВАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ФАЙЛОВЕ

Потребителите свалят информация от Уебсайта на свой собствен риск. Програмният продукт не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без повредени компютърни кодове, включително, но не само: вируси и червеи.

ЗАЩИТА

Вие се съгласявате да извините и задържите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилирани лица, както и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, агенти, съвместни маркери и/или други партньори, необидни от всякакви и всички претенции, разходи (включително разумните хонорари на адвокати), вреди, съответстващи, искове, разходи, искове и/или съдебни решения, направени от трета страна поради или възникнали от: (а) вашият използване на Сайта, Услугите, Съдържанието и/или влизането в някакво състезание; (б) нарушаването на съглашението от ваша страна; и/или (в) нарушаването на правата на други лица и/или юридически субекти. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилирани лица, както и всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензиодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и юридически субекти има правото да настоява и изпълнява тези положения директно срещу вас за своя собствена сметка.

УЕБСАЙТОВЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Уебсайтът може да предоставя връзки и/или да Ви насочва към други Интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само, такива, притежавани и/или управлявани от доставчици от трети страни. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху тези уебсайтове и/или ресурси от трети страни, Вие се съгласявате и потвърждавате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни. Освен това, TheSoftware не одобрява и не носи отговорност или задължения за условията и политиките за поверителност, съдържанието, рекламите, услугите, продуктите и/или другите материали на тези уебсайтове или ресурси от трети страни или за всякакви вреди и загуби, произтичащи от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта, включително всички коментари, обратна връзка, информация, регистрационни данни и/или материали, които изпращате чрез или във връзка с Уебсайта, подлежи на нашата Политика за поверителност. Запазваме правото да използваме информацията относно вашия достъп до Уебсайта и всяка друга лично идентифицируема информация, която предоставяте, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, натиснете тук.

Всякакъв опит от страна на отделно лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да навреди, унищожи, злоупотреби, вандализира и/или наруши работата на Уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданското право, а TheSoftware ще спазва отговорното преследване на всички средства в това отношение срещу всяко обвиняемо лице или организация възможно най-пълно в съответствие с закона и конституцията.