Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s termíny a podmínkami uvedenými v Dohodě týkající se vašeho používání webových stránek. Dohoda představuje jedinou a jedinou dohodu mezi vámi a Společností s ohledem na vaše používání webových stránek a nahrazuje předešlé nebo současné dohody, zástupce, záruky a/nebo porozumění týkající se webových stránek. Dohodu můžeme čas od času změnit na základě našeho výlučného uvážení, bez specifického oznámení vám. Nejnovější dohoda bude zveřejněna na webových stránkách a měli byste si před použitím webových stránek přečíst dohodu. Pokračováním ve vašem používání webových stránek a/nebo služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek a ustanovení uvedených v Dohodě platné v daný čas. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a Služby jsou k dispozici pouze osobám, které mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušných zákonů. Webové stránky a Služby nejsou určeny k používání osobami mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení k používání a/nebo přístupu na Webové stránky a/nebo Služby.

POPIS SLUŽEB

Vendory Služby

Dokončením příslušných formulářů objednávky můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby z Webové stránky. Produkty a/nebo služby uvedené na Webové stránce mohou obsahovat popisy, které jsou poskytované přímo výrobci nebo distributory Třetích Stran. TheSoftware nezastupuje ani neručí, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte, že TheSoftware není zodpovědný ani odpovědný za jakýkoli způsob vaší neschopnosti získat produkty a/nebo služby z Webové stránky nebo za jakýkoli spor se prodávajícím výrobku, distributorem a koncovými spotřebiteli. Rozumíte a souhlasíte, že TheSoftware neodpovídá vám ani žádné třetí straně za jakékoli nároky související s jakýmkoli z produkty a/nebo službami nabízenými na Webové stránce.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a jiné ocenění prostřednictvím soutěží. Poskytnutím správných a přesných informací v souvislosti se příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s Oficiálními pravidly soutěže, která se vztahují na každou soutěž, můžete získat šanci vyhrát propagační ceny nabízené prostřednictvím každé soutěže. Pro vstup do soutěží na webových stránkách musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoliv údaje o registraci soutěže, jestliže se výlučně a jednostranně rozhodne, že: (i) porušujete jakoukoliv část smlouvy; a/nebo (ii) údaje o registraci do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware může kritéria pro registraci kdykoliv změnit podle svého výlučného uvážení.

PŘEVOD LICENCE

Jako uživatel webové stránky vám je udělena nevýhradní, ne převoditelná, odvolatelná a omezená licence k přístupu a používání webové stránky, obsahu a souvisejícího materiálu v souladu s dohodou. Software může tuto licenci kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit. Můžete používat webovou stránku a obsah na jednom počítači pro svůj vlastní osobní, nekomerční použití. Jakákoli část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována žádnou formou nebo začleněna do žádného systému pro vyhledávání informací, elektronického nebo mechanického. Němůžete používat, kopírovat, imitovat, klonovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozložit na součásti, zpětně inženýrovat nebo přenášet webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jakoukoli jejich část. Software si vyhrazuje všechna práva, která nejsou explicitně uvedena v dohodě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu, která by narušovala nebo se pokoušela narušit správné fungování webové stránky. Nesmíte přijímat žádnou akci, která by na infrastrukturu TheSoftware přenášela nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení. Vaše právo používat webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

PRÁVA K VAŠEMU VLASTNICTVÍ

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti týkající se Webové stránky, Obsahu, Soutěží a Služeb jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a dalších vlastnických práv (včetně, ale nejenom, práv duševního vlastnictví). Kopírování, redistribuce, publikace nebo prodej jakékoli části Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb je přísně zakázáno. Systématické získávání materiálu z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb automatickými prostředky nebo jakoukoliv jinou formou scrapingu nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu od společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva ke žádnému obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na nebo prostřednictvím Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb. Zveřejnění informací nebo materiálů na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb od společnosti TheSoftware neznamená odpovídající vzdání se jakéhokoli práva na tyto informace a/nebo materiály. Název a logo společnosti TheSoftware a všechna související grafika, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Použití jakékoliv ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÝSOUBOR, SPOLUBRANDING, “FRAMING” A NEBO ODKAZOVÁNÍ WEBOVÉHO SOUBORU JE ZAKÁZANÉ

Jestliže není výslovně povoleno TheSoftware, nikdo nesmí zřizovat odkaz na tento webový soubor nebo jeho části (včetně, ale neomezeně, logotypů, ochranných známek, značení nebo autorských práv) svým webovým místem nebo místem na webu z jakéhokoli důvodu. Dále je zakázáno ”framing” webového souboru nebo odkazování na Uniform Resource Locator (URL) tohoto webového souboru v jakýchkoli komerčních nebo nekomerčních médiích bez předchozího písemného souhlasu TheSoftware. Vy konkrétně souhlasíte, že budete spolupracovat se tímto webovým souborem na odstranění nebo ukončení příslušného obsahu nebo aktivity. Tímto uznáváte, že jste zodpovědní za jakékoli škody spojené s tímto.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

Zadržujeme si právo podle našeho výhradního uvážení upravovat a/nebo mazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webové stránce.

OZNÁMENÍ O ŠKODĚ ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránky na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, že taková stahování jsou bez vadných počítačových kódů včetně, ale nejen omezeno na, viry a červy.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete odškodňovat a chránit společnost TheSoftware, každou z jejich mateřských, dceřiných společností a přidružených společností, a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, agentů, spoluznačkovatelů a/nebo dalších partnerů, proti jakémukoli a všem žalobám, nákladům (včetně přiměřených právních poplatků), škodám, soudním sporům, nákladům, požadavkům a/nebo rozsudkům, které by mohly být podány třetí stranou v důsledku nebo v souvislosti s: (a) vaším používáním webové stránky, služeb, obsahu a/nebo vstupem do jakýchkoli soutěží; (b) vaším porušením smlouvy; a/nebo (c) vaším porušením jakýchkoli práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce platí ve prospěch společnosti TheSoftware, každé z jejich mateřských, dceřiných a/nebo přidružených společností, a každého z příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, agentů, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo právníků. Každý z těchto jednotlivců a subjektů má právo tato ustanovení uplatnit a vymáhat přímo proti vám ve svůj vlastní prospěch

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou poskytovat odkazy na a/nebo vás odkazovat na jiné webové stránky a/nebo zdroje včetně, ale neomezené na ty, které jsou vlastněny a provozovány třetími stranami. Protože TheSoftware nemá žádnou kontrolu nad takovými webovými stránkami a/nebo zdroji, tímto potvrzujete a souhlasíte, že TheSoftware nenese odpovědnost za dostupnost takových webových stránek třetích stran a/nebo zdrojů. Navíc, TheSoftware neschvaluje a nenese odpovědnost ani nezodpovídá za žádné podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, výrobky a/nebo jiný materiál na takových webových stránkách nebo zdrojích nebo za jakékoliv z těchto subjektů plynoucí škody a/anebo ztráty.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ/INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Používání webové stránky a veškerých komentářů, zpětných vazeb, informací, registračních údajů a/nebo materiálů, které prostřednictvím webové stránky odesíláte nebo s ní souvisejí, podléhá našim zásadám ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo používat všechny informace týkající se vašeho používání webové stránky a všechny další osobní údaje poskytnuté vámi v souladu s podmínkami našich zásad ochrany soukromí. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany soukromí, klikněte zde.

Každý pokus jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem TheSoftware nebo ne, poškodit, zničit, manipulovat, ničit nebo jinak zasahovat do provozu webové stránky, představuje porušení trestního a občanského práva. TheSoftware bude důsledně využívat všech prostředků v této věci proti jakémukoli pachateli nebo právnické osobě v plném rozsahu přípustném podle zákona a spravedlnosti.