Voorwaarden

SCOPE EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst wordt geplaatst op de Website en u dient de Overeenkomst te bekijken voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle bepalingen en voorwaarden die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor individuen die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan volgens de toepasselijke wetgeving. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te benaderen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Vendor Diensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen, of proberen te verkrijgen, van de Website. De producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden, kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van deze items van derden. TheSoftware garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen, of voor enige geschillen met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware jegens u of een derde partij niet aansprakelijk zal zijn voor enige claim in verband met een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via Wedstrijden. Door ware en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u meedoen voor een kans om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige Gegevens van Wedstrijdinschrijving te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om enige Gegevens van Wedstrijdinschrijving te weigeren wanneer wordt vastgesteld, naar eigen en exclusieve inzicht van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de Gegevens van Wedstrijdinschrijving die u hebt verstrekt onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, de criteria voor de Gegevens van Inschrijving wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel onderdeel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in welk informatiesysteem dan ook, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineering of overdragen. TheSoftware behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet in de overeenkomst zijn verleend. U mag geen gebruik maken van enig apparaat, software of routine om de goede werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen handelingen verrichten die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van TheSoftware leggen. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische vormgeving, samenstelling, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten vallen onder de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevenswinning om een collectie, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware, is verboden. U verwerft geen eigendomsrecht op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website of via de Diensten door TheSoftware vormt geen afstandsverklaring van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende grafische weergaven, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website staan of via de Diensten worden aangeboden, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKING NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand de Website hyperlinks, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merken of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun website of weblocatie plaatsen om welke reden dan ook. Verder is het strikt verboden om de Website ‘in te kaderen’ en/of de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website te vermelden in commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt specifiek in met samenwerking met de Website om dergelijke inhoud of activiteiten te verwijderen of te staken, indien van toepassing. Hierbij erkent u dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van besmettelijke computercodes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

INDEMNIFICATIE

U gaat ermee akkoord TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en partnerschappen en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, mede-merkhouders en/of andere partners vrij te waren van enige en alle aanspraken, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan enige Wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of partnerschappen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u in te roepen en af te dwingen.

DERDENWEBSITES

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen bevatten, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en beheerd worden door externe aanbieders. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of bronnen van derden. Bovendien onderschrijft TheSoftware niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derden, noch voor enige schade en/of verlies die daaruit voortvloeit.

PRIVACYBELEID / BEZOEKERSINFORMATIE

Gebruik van de Website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en / of materialen die u via de Website indient of in verband daarmee, vallen onder ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.

Het is een overtreding van het strafrecht en civiel recht wanneer een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, probeert om de Website te beschadigen, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins te verstoren. TheSoftware zal alle mogelijke juridische en billijke maatregelen nemen tegen dergelijke individuen of entiteiten, in overeenstemming met de wet.