Warunki

ZAKRES I ZMIANY UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyną i wyłączną umowę między Tobą a Oprogramowaniem w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś przeczytać Umowę przed korzystaniem z Witryny. Poprzez dalsze korzystanie z Witryny i/lub Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego regularnie powinieneś sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawomocne umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie (poniżej osiemnastego roku życia). Jeśli nie masz ukończonych osiemnaście (18) lat, nie masz zgody na korzystanie z Strony internetowej lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawców

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień, możesz otrzymać lub próbować otrzymać określone produkty lub usługi z Witryny. Produkty i/lub usługi dostępne na Witrynie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów będących stronami trzecimi. TheSoftware nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług z Witryny ani za jakiekolwiek spory związane z sprzedawcą, dystrybutorem i konsumenckim użytkownikiem końcowym produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie odpowiedzialny wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z produktami i/lub usługami oferowanymi na Witrynie.

KONKURSY

Od czasu do czasu, TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne wyróżnienia za pośrednictwem konkursów. Przez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym konkursu oraz zgodzenie się na Oficjalne Zasady Konkursu dotyczące każdego konkursu, możesz wziąć udział w losowaniu nagród promocyjnych oferowanych w ramach każdego konkursu. Aby wziąć udział w konkursach dostępnych na stronie internetowej, należy najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zobowiązujesz się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne dane rejestracji konkursowej. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek dane rejestracji konkursowej, jeżeli stwierdzi, że spełniony został jeden z następujących warunków: (i) naruszasz część postanowień Umowy; i/lub (ii) dane rejestracji konkursowej, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym czasie zmienić kryteria danych rejestracyjnych według własnego uznania.

UDZIELENIE LICENCJI

Jako użytkownik Strony masz przyznaną nie wyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony internetowej, Zawartości oraz powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z jakiegokolwiek powodu. Możesz korzystać ze Strony internetowej i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Żadna część Strony internetowej, Zawartości, Konkursy i/lub Usługi nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączona do jakiejkolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznej ani mechanicznej. Nie możesz korzystać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, odwracać inżynierii ani przenosić Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie są wyraźnie udzielone w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, które ingerują lub próbują ingerować w prawidłowe działanie Strony internetowej. Nie możesz podejmować żadnych działań, które generują nieuzasadnione lub nadmiernie duże obciążenie dla infrastruktury Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania ze Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie jest przenaszalne.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, translacja magnetyczna, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi oraz inne kwestie związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami własnościowymi (w tym, ale nie wyłącznie, własnością intelektualną). Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą automatycznego narzędzia lub jakiejkolwiek innej formy skrobania lub pobierania danych w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów przeglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiałów na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie powiązane grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z jakiegokolwiek znaku towarowego bez właściwej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

ZABRANIA SIĘ TWORZENIA HYPERLINKU DO STRONY, WSPÓŁOPRACY, WPROWADZANIA “FRAME” I/LUB ODSYŁANIA DO STRONY INTERNETOWEJ

Chyba że wyraźnie zezwala na to TheSoftware, żaden podmiot nie może utworzyć hyperlinku do strony internetowej lub jej części (w tym, ale nie ograniczając się do logotypów, znaków towarowych, marki lub materiałów objętych prawem autorskim) na swojej witrynie lub miejscu w sieci z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, ”frame” strony internetowej i/lub odwoływanie się do Jednolitego Lokalizatora Zasobów (”URL”) strony internetowej w jakiejkolwiek komercyjnej lub niekomercyjnej formie bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować z witryną w celu usunięcia lub zaprzestania takiej treści lub działalności. Oświadczasz niniejszym, że będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnego edytowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE Z POBRANIA PLIKÓW

Odnośnie odwiedzających, pobieranie informacji z Witryny odbywa się na ich własne ryzyko. TheSoftware nie gwarantuje, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym, ale nie ograniczając się do, wirusów i robaków.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się, że będziesz rekompensować i chronić TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i spółek zależnych oraz każdego z ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarketerów i/lub innych partnerów od wszelkich roszczeń, kosztów (w tym rozsądnych honorariów adwokackich), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub wyroków, zgłaszanych przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikających z: (a) twojego korzystania z witryny internetowej, usług, treści i/lub wzięcia udziału w konkursie; (b) twojego naruszenia porozumienia; i/lub (c) twojego naruszenia praw innych jednostek i/lub podmiotów. Postanowienia tego ustępu są dla korzyści TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub spółek zależnych oraz dla korzyści ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te postanowienia bezpośrednio przeciwko tobie we własnym imieniu.

PORTALE INNYCH STRON

Serwis internetowy może zawierać linki do innych stron internetowych i/lub odesłać Cię do innych zasobów internetowych, w tym, między innymi, tych należących i obsługiwanych przez zewnętrznych dostawców. Ponieważ TheSoftware nie kontroluje takich stron i/lub zasobów osób trzecich, niniejszym oświadczasz i akceptujesz, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron i/lub zasobów osób trzecich. Ponadto, TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach osób trzecich lub dostępnych z tych źródeł, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLISA PRYWATNOŚCI / INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Witryny oraz wszelkie uwagi, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz przez Witrynę lub w związku z nią, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania ze wszystkich informacji dotyczących korzystania z Witryny, a także wszelkich innych informacji osobistych dostarczonych przez Ciebie, zgodnie z zasadami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, kliknij tutaj.

Próba przez jakąkolwiek osobę, niezależnie czy jest to klient TheSoftware czy nie, zniszczenia, uszkodzenia, manipulacji, wandalizowania i/lub zakłócania działania Strony internetowej jest naruszeniem prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie podejmować wszelkie środki w związku z tym przeciwko każdej osoby lub podmiotowi naruszającemu w pełni dozwolone przez prawo i wymiar sprawiedliwości środki prawne.