Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v dohode týkajúcej sa vášho používania webovej stránky. Dohoda predstavuje úplnú a jedinú dohodu medzi vami a softvérom týkajúcu sa vášho používania webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce či súčasné dohody, zástupcovské vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenie týkajúce sa webovej stránky. Môžeme upravovať dohodu čas od času z výlučného uváženia bez osobitného upozornenia vám. Najnovšia dohoda bude zverejnená na webovej stránke a pred používaním webovej stránky by ste mali prečítať túto dohodu. Vaším pokračovaným používaním webovej stránky a/alebo služieb sa zaväzujete súhlasiť s všetkými podmienkami a ustanoveniami uvedenými v dohode účinných v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú dostupné iba pre osoby, ktoré môžu uzatvoriť právne záväzné zmluvy podľa príslušného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na používanie osoby mladšej ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať k webovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby dodávateľa

Ak dokončíte príslušné formuláre objednávok, môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a / alebo služby zo stránky. Produkty a / alebo služby disponované na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán, ktorí poskytujú tieto položky. TheSoftware nezastupuje ani neposkytuje záruky za to, že popisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný ani nezodpovedá v žiadnom prípade za vašu neschopnosť získať produkty a / alebo služby zo stránky alebo za akékoľvek spory s predajcom, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi produktov. Rozumiete a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný voči vám ani tretej strane za akékoľvek reklamácie súvisiace s akýmkoľvek z produktov a / alebo služieb ponúkaných na stránke.

SÚŤAŽE

Od času na čas TheSoftware ponúka promočné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom so zverejnenými pravidlami súťaže, môžete vstúpiť do šance na výhru promočných cien ponúkaných v každej súťaži. Pre vstup do súťaží na webovej stránke musíte najprv úplne vyplniť príslušný formulár. Súhlasíte s poskytovaním pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii súťaže. TheSoftware má právo zamietnuť akékoľvek údaje o registrácii súťaže, ak sa zistí, že: (i) porušujete akúkoľvek časť dohody; a / alebo (ii) údaje o registrácii súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, zavádzajúce, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá pre registráciu údajov kedykoľvek zmeniť podľa vlastného uváženia.

LICENCIA

Ako používateľ Webovej stránky máte poskytnutú nevýhradnú, nezlučiteľnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie Webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. TheSoftware môže kedykoľvek ukončiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Webovú stránku a obsah môžete používať na jednom počítači pre vlastnú osobnú, nekomerčnú potrebu. Akákoľvek časť Webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb nesmie byť reprodukovaná v akejkoľvek forme alebo zahrnutá do žiadneho systému na získavanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nemeníte, nekopírujete, neemulujete, neklonujete, neprenajímate, nepredávate, nemeníte, rozoberáte, neanalyzujete späť alebo neprenášate Webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo ich akúkoľvek časť. TheSoftware si vyhradzuje akékoľvek práva, ktoré nie sú výslovne udelene v dohode. Nesmie sa používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutina na rušenie alebo pokus o rušenie správneho fungovania Webovej stránky. Nesmie sa podniknúť žiadne opatrenie, ktoré by spôsobilo neprimerané alebo nepomerne veľké zaťaženie infraštruktúry spoločnosti TheSoftware. Vaše právo používať Webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby nie je prevoditeľné.

PRÁVA S MAJETKOM

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálne konverzie, softvér, služby a ďalšie veci súvisiace s webovými stránkami, obsahom, súťažami a službami sú chránené v zmysle príslušných autorských práv, ochranných známok a iných majetkových (vrátane práv duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, prenášanie, zverejňovanie alebo predaj akéhokoľvek časti webových stránok, obsahu, súťaží a/alebo služieb je úplne zakázané. Systématické presúvanie materiálu z webových stránok, obsahu, súťaží a/alebo služieb pomocou automatizovaných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného typu scrapingu alebo extrakcie dát na vytvorenie alebo zostavenie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného povolenia od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate majetkové práva k akémukoľvek obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na webových stránkach, obsahu, súťažiach a/alebo službách. Zverejnenie informácií alebo materiálu na webovú stránku alebo pomocou služieb zo strany spoločnosti TheSoftware nespredstavuje odrieknutie práva k týmto informáciám a/alebo materiálom. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetky pripojené grafiky, ikony a názvy služieb sú obchodné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné obchodné známky zobrazujúce sa na webovej stránke alebo pomocou služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Používanie akýchkoľvek obchodných známok bez písomného súhlasu príslušného majiteľa je úplne zakázané.

ZAKÁZANÉ HYPERLINKOVANIE NA STRÁNKU, CO-BRANDING, „FRAMING„ A/ALI REFERENCIA STRÁNKY

Ak nie je výslovne povolené spoločnosťou TheSoftware, nikto nie je oprávnený vytvárať hyperlink na stránku alebo jej časť (vrátane, ale neobmedzujúc sa na logotypy, ochranné známky, značky alebo autorský materiál) na svoju vlastnú webovú stránku alebo miesto z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je „framing“ stránky a/alebo referovanie Uniform Resource Locatoru („URL“) na stránku v akomkoľvek komerčnom alebo nekomerčnom médiu bez predchádzajúceho, výslovného písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware prísne zakázané. Súhlasíte, že budete spolupracovať so stránkou na odstránení alebo zastavení odpovedajúceho obsahu alebo činnosti. Týmto uznávate, že budete niesť zodpovednosť za všetku škodu spojenú s týmto.

UPRAVUJEME, MAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo podľa našej výhradnej diskrečie upravovať a/alebo mazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazený na webovej stránke.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Návštevníci si stiahnutím informácií zo stránky prevzali riziko. TheSoftware neručí za to, že takéto súbory sú voľné od poškodzujúcich kódov ako napríklad vírusy a červy.

INDEMNIFIKÁCIA

Súhlasíte s tým, že prevezmete záväzok voči TheSoftware, každému z ich rodičov, dcérskych spoločností a pridruženým spoločnostiam, ako aj každému z ich členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov a / alebo iným partnerom, bez újmy z každého a akejkoľvek žaloby, výdavkov (vrátane rozumných platov advokátov), škody, žaloby, náklady, požiadavky a / alebo súdy, ktoré vznikli tretím stranám v dôsledku alebo v súvislosti s: (a) vaším používaním webového sídla, služieb, obsahu a / alebo vstupom do akejkoľvek súťaže; (b) vaše porušenie dohody; a / alebo (c) vaše porušenie práv iného jednotlivca a / alebo subjektu. Ustanovenia tejto odseku slúžia na ochranu TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a / alebo pridružených spoločností, ako aj každého z ich úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenčných zmluvných strán, dodávateľov a / alebo právnikov. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov má právo uplatniť a presadzovať tieto ustanovenia priamo voči vám vlastným menom.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETEJ STRANY

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky a/alebo Vás upozorniť na iné internetové webové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie výlučne, tých vlastnených a prevádzkovaných treťou stranou. Keďže spoločnosť TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami tretej strany a/alebo zdrojmi, vy týmto uznávate a súhlasíte, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná za dostupnosť týchto webových stránok tretej strany a/alebo zdrojov. Navyše, spoločnosť TheSoftware neodporúča, a nie je zodpovedná ani nezodpovedá, zastupuje, sľubuje alebo zárukami nepreberá žiadne podmienky a ustanovenia, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iné materiály na alebo dostupné z týchto webových stránok tretej strany, ani za akékoľvek škody a/alebo straty, ktoré z toho vyplývajú.

ZÁKON O OCHRANE SÚKROMIA/INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používaním Webovej stránky a všetkých komentárov, spätnej väzby, informácií, údajov o registrácii a/alebo materiálov, ktoré podáte prostredníctvom Webovej stránky alebo v spojení s ňou, ste podrobení našim pravidlám o ochrane súkromia. Vyhradzujeme si právo použiť všetky informácie o vašom používaní Webovej stránky a akékoľvek iné údaje, ktoré nám poskytnete a na základe ktorých vás je možné identifikovať, v súlade s podmienkami našej ochrany súkromia. Pre zobrazenie našich zásad ochrany osobných údajov kliknite sem.

Akákoľvek snaha ktorejkoľvek osoby, bez ohľadu na to, či je zákazníkom spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, falšovať, vandalizovať a/alebo inak rušiť prevádzku webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware sa dôsledne bude snažiť všetky možné prostriedky presadzovať v tejto súvislosti proti ktorejkoľvek páchajúcej osobe alebo subjektu v plnom rozsahu, aký umožňuje zákon a spravodlivosť.