Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till villkoren och bestämmelserna som beskrivs i Avtalet avseende din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och The Software avseende din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser avseende Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan i vårt eget gottfinnande, utan särskild avisering till dig. Det senaste Avtalet kommer att postas på Webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom att fortsätta använda Webbplatsen och/eller Tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som finns i Avtalet som är giltigt vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller förändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå rättsligt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller komma åt Webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörstjänster

Genom att fylla i relevanta köporderformulär kan du skaffa eller försöka skaffa vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som visas på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tillverkarna eller distributörerna av sådana artiklar från tredjepartsleverantören. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att skaffa produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för tvister med säljare, distributörer och slutanvändare av produkten. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är skyldig att ersätta dig eller någon tredje part för några anspråk i samband med några av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser genom Tävlingar. Genom att lämna sanningsenlig och korrekt information i samband med den tillämpliga Tävlingsregistreringsblanketten och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje Tävling. För att delta i Tävlingarna som finns på webbplatsen måste du först fylla i den tillämpliga anmälningsblanketten fullständigt. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och komplett Tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa vilken Tävlingsregistreringsdata som helst om det fastställs, enligt det ensamma och exklusiva avgörandet av TheSoftware, att: (i) du bryter mot någon del av Avtalet, och/eller (ii) den Tävlingsregistreringsdata du lämnat är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra kriterierna för Registreringsdata, enligt dess eget godtycke.

LICENSGRANTERING

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallbar och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationsåterhämtningssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra ut, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, reversera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens ordentliga funktion. Du får inte vidta åtgärder som belastar TheSoftwares infrastruktur på ett oskäligt eller oproportionellt sätt. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehåll, organisation, grafik, design, sammanställning, magnetisk översättning, digital konvertering, programvara, tjänster och andra angelägenheter som rör webbplatsen, innehållet, tävlingar och tjänster skyddas enligt tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna genom automatiska medel eller annan form av skrapning eller dataextrahering för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätten till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte en avståelse från något rättigheter till sådan information och/eller materia. TheSoftware-namnet och logotypen, samt associerad grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla övriga varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna tillhör sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan tillämplig ägares uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, “FRAMINTEN” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen godkänd av TheSoftware får ingen hyperlänka direkt till webbplatsen, eller delar av den (inklusive, men ej begränsat till, logotyper, varumärken, märkning eller upphovsrättsskyddat material), till sin egen webbplats eller webbplats för något skäl. Vidare är det strängt förbjudet att ”fingra“ webbplatsen och/eller referera till URL-adressen (”URL”) för webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan föregående, skriftligt uttryckt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller stoppa eventuellt sådant innehåll eller sådan verksamhet. Du erkänner härmed att du ansvarar för eventuella skador som är förknippade med detta.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi reserverar oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ned information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från förstörande datorkoder, inklusive men inte begränsat till virus och maskar.

ERSTATNINGSANSVAR

Du godkänner att ersätta och hålla TheSoftware, varje moderbolag, dotterbolag och samarbetspartners samt varje av deras respektive medlemmar, officerare, direktörer, anställda, agenter, medförtikoder och/eller andra partners skadeslösa från och mot alla anspråk, kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar oavsett art som påstås gjorda av tredje part på grund av eller i samband med: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i något tävlings arrangemang; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din överträdelse av andra individers och/eller enheters rättigheter. Bestämmelserna i denna paragraf är till förmån för TheSoftware, varje moderbolag, dotterbolag och/eller samarbetspartners samt varje av deras respektive officerare, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Varje av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt gentemot dig på egna vägnar.

TREDJE PART WEBBSIDOR

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetsidor och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och godkänner du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom, TheSoftware stöder inte och är inte ansvarig eller ansvarig för några villkor, integritetspolicys, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller -resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTEGRITETSPOLICY / BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och/eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, vänligen klicka här.

Alla försök av enskilda personer, oavsett om de är kunder hos TheSoftware eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera eller på annat sätt störa driften av webbplatsen utgör ett brott enligt straff- och civilrätt. TheSoftware kommer att noggrant driva alla juridiska åtgärder mot de individer eller företag som försöker på detta sätt, i den mån lagen och rättsprinciperna tillåter.